Standardi tačnosti GPS-a – Postoje četiri osnovna nivoa preciznosti ili tipova rešenja koja možemo dobiti pomoću GPS merenja u realnom vremenu

  1. AUTONOMNI SISTEM
  2. DIFERENCIJALNI GPS SISTEM – (GDPS)
  3. DIFERENCIJALNI FAZNI GPS
  4. KINETIČKI FIKSIRANI U REALNOM VREMENU – (FIKSIRANI RTK)

Standardi tačnosti GPS-a

AUTONOMNI SISTEM

  • AUTONOMNI  SISTEM koristi samo C/A kod i zahteva podatke sa najmanje četiri satelita. Obezbeđuje raspon tačnosti od 10 do 20m. Ovo rešenje predviđeno je za korisnike kojima je potrebna samo približna lokacija na terenu.

DIFERENCIJALNI GPS SISTEM – (GDPS)

  • DIFERENCIJALNI GPS SISTEM – (GDPS) u realnom vremenu koristi samo C/A kod  a zahteva dva GPS prijemnika, radio vezu između njih i podatke s četiri zajednička satelita. Antena referentnog prijemnika je montirana na prethodno određenu tačku sa poznatim kordinatama. Prijemnik koji je postavljen na tu tačku nazivase referentni prijemnik ili bazna stanica. prijenik se zatim uključuje počinje da prati satelite. On može sračunati autonomnu poziciju. Zbog toga što se nalazi na poznatoj tački, referentni prijemnik može precizno oceniti kolike moraju biti prednosti rastojanja do različitih satelita. Referentni prijemnik može na osnovu toka izvesti razlike između sračunatih  i izmerenih vrednosti rastojanja do satelita. Ove razlike su poznato pod nazivom korekcije. Referentni prijemnik obično je priključen na radio link koji se koristi za emitovanje  korekcija ka pokretnim prijemnicima (roverima), koji sa njima koriguju merene vrednosti. Korekcija se naziva RTCM jer je u standardnom formatu precificirana od strane radio tehničke komisije za pomorske usluge. Prijemnik-Rover ima priključen radio link, koji mu omogućava da prima korekcije rastojanja emitovane od strane referentnog prijemnika. Referentni prijemnik je , dakle, stacioniran i kontuitivno registruje podatke, dok se rover kreće od tačke do tačke i vrši merenja. Takođe rover računa rastojanje od satelita. Ovaj postupak mu omogućava sfračunavanje daleko tačnije pozicije nego što bi to bilo moguće korišćenjem nekorigovanjem merenja rastojanja. Koristiće ovu tehniku svi izvori grešaka su minimizirani, a samim tim pozicioniranje tačaka daleko tačnije. Ovde e korisno napomenuti da više rovera može primiti korekcije sa samo jednog referentnog prijemnika. Kasnije u birou podaci iz oba prijemnika se kombinuju i naknadno određuje popravka merenih vrednosti. Pod normalnim uslovima DGPS obezbeđuje horizontalni raspon tačnosti od 0,5 do 5m u zavisnosti od kvaliteta korišćenog prijemnika i antene. U velikom broju slučajeva nisu nam potrebna popravljena merenja na terenu

DIFERENCIJALNI FAZNI GPS

  • DIFERENCIJALNI FAZNI GPS se uglavnom koristi za geodetski premer za postizanje relativne pozicione tačnosti od 5 do 50mm. Ovo je diferencijalna tehnika, što znači da se minimum dva GPS prijemnika uvek koriste istovremeno. to je jedna od sličnosti sa metodom “Diferencijalnih kodnih korekcija”. Referentni prijemnik uvek je pozicioniran na tačku sa fiksnim ili poznatim kordinatama.  ostali pokretni prijemnici slobodno se kreću naokolo. Bazne linije između referentnog prijewmnika rovera-pokretnog prijemnika su uvek sračunate. Osnovna tehnika je ista kao i kod predhodno pomenutih tehnika merenje dužina do satelita i računanje pozicija iz tih dužina. Najveća razkika je u načinu kako su te dužine sračunate. Noseći talasi su dizajnirani da nose binarne C/A i P-kodove u procesu poznatom kao modulacija. Modulacija znači da su kodovi utisnuti u noseći talas. Ovi kodovo su binarni kodovi, što znači da imaju samo vrednosi 1 ili -1 C/A kod je baziran na vremenu od strane veoma tačnog atomskog časovnika…

KINEMATIČKI FIKSNI U REALNOM VREMENU

  • KINEMATIČKI FIKSNI U REALNOM VREMENU. Rešenje fiksiranog RTK koristi C/A kod i noseće talase a zahteva dva prijemnika. Referentni prijemik na baznoj tački prati satelite a zatim emituje CMR podatke putem radio veze. Pokretni prijemnik prima podatke i sa satelita i sa referentne stanice. Najvažniji jedinstveni zahtev za rešenje sa fiksiranim RTK je inicijalizacija. Za inicijalizaciju u pokretu potrebni su podaci sa 5 zajedničkih satelita a za rad nakon inicijalizacije najmanje četiri satelita. Inicijalizacija se najlakše postiže pomoću dvofrekventnih prijemnika. fiksni RTK sistem obezbeđuje tačnost od 1 do 5cm. Iz svega inetog možemo zaključiti da se sa svakim rastućim nivoom tačnosti javlja sve više zahteva. Uspešno DGPS ili RTK rešenje obezbeđuje veza s najmanje četiri zajednička satelita, kako za referentni prijemnik tako i za pokretni prijemnik-rover.

Preuzeto iz knjige prof.dr. Nenada Vušovića

Geo Masleša prodaje GPS/GNSS prijemnike-rovere marke FOIF model A-90 – pogledajte detaljnije na našem sajtu…